รายชื่อบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขา ชีววิทยา เกษตร และอาหาร


ลำดับ
ชื่อบทความ
ผู้เขียนบทความ
กลุ่มบทความ
ประเภท
การนำเสนอ
1
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากน้ำยางของพญาสัตบรรณนายจักรพงษ์ กาวิวงศ์
นางสาวอรุณี อินทร์จาด
นางสาวอรวิภา เรียนกระศิลป์
นางสาวกฤติญา กมลคร
นางสาวพรหมพร ศรีสร้อยทองสุก
ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง
อ.ดร.สุภาวดี พาหิระ
ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
บทความวิจัย
Poster
2
การพัฒนาตำรับยาน้ำมันมหาจักรในรูปแบบไมโครอิมัลชันอ.วลัยลักษณ์ พรผล
ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
บทความวิจัย
Oral
3
การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมของน้ำหนักปลานิลอินทรีย์ภายใต้การเลี้ยงในระบบไบโอฟลอค นายศุภกิตติ์ กลั่นจังหรีด
ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
บทความวิจัย
Oral
4
ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยบางชนิดต่อการต้านเชื้อ Staphylococcus aureus และ Escherichia coliอ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ
อ.ดร.อรสุรางค์ โสภิพันธ์
ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
บทความวิจัย
Poster
5
การสกัดและทำบริสุทธิ์เปอร์ออกซิเดสจากข้าวเหนียวดำไทยสายพันธุ์ลืมผัว นางสาวสุณัฐชา ปิยะมิ่ง
รศ.ดร.สุกัญญา มหาธีรานนท์
รศ.ดร.ลลิดา แชงค์
ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
บทความวิจัย
Oral
6
คุณค่าทางโภชนาการและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดผสมปลายข้าวหอมมะลิอินทรีย์อ.ดร.น้ำฝน สามสาลี
ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
บทความวิจัย
Poster
7
การวิเคราะห์ปริมาณสารทุติยภูมิของสารสกัดจากผลตีนเป็ดน้ำและฤทธิ์ต้านการเสื่อมสลายของอัลบูมินนางสาวกฤติญา กมลคร
นายอัครพงษ์ เครือจันทร์
ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง
อ.ดร.สุภาวดี พาหิระ
ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
บทความวิจัย
Poster
8
การพัฒนากากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงไฟฟ้าเป็นวัสดุปลูก อ.ดร.สิรินารี เงินเจริญ
อ.ธวัชชัย นาอุดม
ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
บทความวิจัย
Oral
9
ผลของปุ๋ยชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วคาวาลเคดผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช
ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
บทความวิจัย
Poster
10
อิทธิพลของหญ้าหวานต่อการเจริญเติบโตของม่วงเทพรัตน์ในสภาพปลอดเชื้อนางสาววันวิสาข์ ระมั่งทอง
ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
บทความวิจัย
Poster
11
การคัดแยกและการทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตยางพารา ผศ.ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
บทความวิจัย
Poster
12
การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากตัวอย่างดินที่มีเศษฟางข้าวนางสาวพลอยไพลิน สุพรม
ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
บทความวิจัย
Poster
13
การศึกษาความเป็นไปได้ของวัสดุปลูกจากชานอ้อย ขี้เลื่อย และเปลือกไข่ไก่นางสาววงจันทร์ นุ่นคง
ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
บทความวิจัย
Poster
14
การคัดแยกและการจำแนกเชื้อแบคทีเรียจากดินนายปัถย์ หมีอินทร์
ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
บทความวิจัย
Oral
15
ความสามารถในการแปรรูป ลักษณะการวัลคาไนซ์ และสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติที่ใช้น้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันช่วยแปรรูปนางสาวมัณฑนา สงไข
นางสาวสุนิสา หัวนา
อ.ดร.วัชรินทร์ สายน้ำใส
ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
บทความวิจัย
Poster
16
การสร้างมูลค่าเพิ่มของอาหารพื้นถิ่นพิษณุโลกด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผศ.ดร.พรดรัล จุลกัลป์
อ.กนกวรรณ พรมจีน
อ.วรลักษณ์ สุริวงษ์
ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
บทความวิจัย
Poster
17
การเสื่อมสภาพของยางธรรมชาติผสมแป้งข้าวเหนียวนางสาววาสนา หมัดล่าเตะ
นายนฤปนาถ พลเมือง
อ.ดร.วัชรินทร์ สายน้ำใส
ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
บทความวิจัย
Poster
18
ชุดอควาโปนิกส์ระดับครัวเรือนผศ.สบาย ตันไทย
นางสาวอดิศรา ตันตสุทธิกุล
ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
บทความวิจัย
Oral