หน้าหลัก ผลงานตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินรางวัล

ผลงานตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินรางวัล

ปีงบประมาณ
จำนวนบทความ
จำนวนเงินรางวัล (บาท)
127,249
380,776
173,498
187,996
412,000
29,000
รวมทั้งหมด
165
1,310,519