หน้าหลัก ผลงานตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินรางวัล ประจำปี 2557

ผลงานตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินรางวัล ประจำปี 2557

ที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้เขียน
วารสาร
ฐานข้อมูล
กลุ่ม
ควอไทล์
ค่าตอบแทน
ประกาศฯ ณ วันที่
1

A Constructive Inter-Track Interference
Coding Scheme for Bit-Pattaerned
Media Recording System

รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ Journal of Applied Physic Volume 115,
Issue 17, 17B704(2014)
Sclmago Journal & Country Rank (SJR)
Q1
40,000
24 มกราคม 2557
2

A Recorded-Bit Patterning Scheme with Accumlated

Weight Decision for Bit-Pattaerned Media Recording

รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ IEICE TRANSACTION on Electronics
vol. E96-C No.12, 2013-12-01
Sclmago Journal & Country Rank (SJR)
Q3
20,000
24 มกราคม 2557
3 แนวคิดความเป็นเมืองและมิติทางเศรษฐกิจ อ.นิภาพรรณ เจนสันติกุล วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
เดือน เม.ย.-ก.ย. 2556 หน้า 81-95
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI)
-
5,000
27 กุมภาพันธ์ 2557
4

Fixed point theorams for a semigroup of total

asymptotically nonexpansive mappings in uniformly convex Banach spaces

อ.ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา Opuscula Mathematica Vol. 34
No. 1 2014 Page. 183-197
Sclmago Journal & Country Rank (SJR)
Q4
10,000
27 กุมภาพันธ์ 2557
5 ผลกระทบของสารผสมพอลิซอร์เบต-60 และลอเรต-7 ทำหน้าที่เป็นตัวทำอิทัลชันชนิดไม่มีประจุในอิมัลชันชนิดน้ำมันในน้ำ (O/W) อ.อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 18
ฉบับที่ 2 เดือน ก.ค.-ธ.ค. 2556
หน้า 255-262
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI)
-
5,000
27 กุมภาพันธ์ 2557
6

An iterative inter-track interference mitigation

method for two-dimensional magnetic recording system 

รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ JOURNAL OF Applied Physic 115,
17B732(2014)
Sclmago Journal & Country Rank (SJR)
Q1
40,000
23 มิถุนายน 2557
7

Gamma radiation shielding and optical

properties measurements of zinc bismuth borate glasses

ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว Annals of Nuclear Energy 68
(2014) Page.4-9
Sclmago Journal & Country Rank (SJR)
Q1
40,000
23 มิถุนายน 2557
8

Evavluation of gamma-ray exposure buildup

factors and neutron shielding for bismuth borosilicaste glasses

ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว Radiation Physic and Chamistry
98 (2014) Page.14-21
Sclmago Journal & Country Rank (SJR)
Q2
30,000
23 มิถุนายน 2557
9

สภาพการดำเนินชีวิตของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด :

กรณีศึกษาวิจัยคุณภาพ

อ.วิไล ตาปาปะสี วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 7
ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค. ปี 2556
หน้า 121-132
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI)
-
5,000
23 มิถุนายน 2557
10 การพัฒนารูปแบบการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาวัยรุ่นในชุมชน จังหวัดนครปฐม รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปีที่ 26 ฉบับที่
1 ม.ค.-เม.ย. 2557 หน้า 25-37
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI)
-
5,000
กันยายน 2557
11

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถภาพ

ในการสร้างสื่อการสอนสำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวันครปฐม

อ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครรินทรวิโรฒ ปีที่ 9
ฉบับที่ 17 เดือน ก.ค-ธ.ค. 2555
หน้า 39-50
TCI
-
5,000
30 ตุลาคม 2557
12

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาชีพคร

ูของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยยาลัยราชภัฏนครปฐม

อ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ปีที่ 11
ฉบับที่ 52 เดือน ม.ค.-มี.ค. 2557
หน้า 139-147
TCI
-
5,000
30 ตุลาคม 2557
13 Mathematical Modelling of Magnetic Field from Heterogenneous Media with a Homogeneous Overburden อ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา International Journal of Pure
and Applied Mathematics
ปีที่ 94 ฉบับที่ 1 เดือน -
ปี 2014 หน้า 37-44
Scopus และ SJR (SCImago Journal & Country Rank)
Q3
20,000
30 ตุลาคม 2557
14 Inverse Problem of Resistivity Sounding for an Exponential Earth with Buried Electrodes อ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา Far East Journal of Mathematical Sciences ปีที่ 90 ฉบับที่ 2
เดือน - ปี 2014 หน้า 203-210
Scopus และ SJR (SCImago Journal & Country Rank)
Q4
10,000
30 ตุลาคม 2557
15 Up and Downconversion Luminescence Properties of Nd3+ lons Doped in Bi2O3-BaO-B2O3 Glass System ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว Advances in Materials
Science and Engineering
ฉบับที่ 2014
เดือน - ปี 2014
หน้า 1-5 Article ID 751973
Scopus และ scimagojr.com
Q3
20,000
30 ตุลาคม 2557
16 Gamma-rays attenuation of zircons from Cambodia and South Africa at different energies: A new technique for identifying the origin of gamstone อ.ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์ Radiation Physics and Chamistry
ปีที่ - ฉบับที่ 103
เดือน - ปี 2014 หน้า 67-71
Scopus, ISI, Web of Science, Scimagoji.com (Q2) Impact Factor = 1.375
Q2
30,000
30 ตุลาคม 2557