รายงานผลการสำรวจความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ตอบแบบสอบถามแยกรายจังหวัด
จังหวัด
จำนวน
เปอร์เซ็นต์
 จังหวัดนครปฐม
368
27.98
 จังหวัดกาญจนบุรี
175
13.31
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
48
3.65
 จังหวัดเพชรบุรี
16
1.22
 จังหวัดราชบุรี
204
15.51
 จังหวัดสมุทรสงคราม
10
0.76
 จังหวัดสมุทรสาคร
85
6.46
 จังหวัดสุพรรณบุรี
266
20.23
 จังหวัดอื่นๆ
143
10.87
รวม
1,315
100
ข้อมูล : วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.57 น.
คำถาม
1. ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากค่าบำรุงการศึกษาสำหรับผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส Covid 19
เปอร์เซ็นต์
จำนวน
เปอร์เซ็นต์
10
29
2.21
20
51
3.88
30
127
9.66
40
87
6.62
50
512
38.94
60
101
7.68
70
112
8.52
80
108
8.21
90
36
2.74
100
130
9.89
อื่นๆ
22
1.67
รวม
1,315
100.00

2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย)
เห็นด้วย (838 คน)
ไม่เห็นด้วย (477 คน)

3. ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี แต่ยากจน หรือผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส Covid 19 (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย)
เห็นด้วย (1,295 คน)
ไม่เห็นด้วย (20 คน)

4. ช่วยส่งเสริมปัจจัยการผลิตสำหรับผู้ปกครอง (เมล็ดพันธุ์/ปุ๋ยอินทรีย์/อื่นๆ)
เมล็ดพันธุ์ (599 คน)
ปุ๋ยอินทรีย์ (476 คน)
อื่นๆ (240 คน)

5. ช่วยส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้ปกครองที่ต้องการ (ระบุ)
เห็นด้วย (459 คน)
ไม่เห็นด้วย (856 คน)