หน้าหลัก ผลงานตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินรางวัล ประจำปี 2560

ผลงานตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินรางวัล ประจำปี 2560

ที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้เขียน
วารสาร
ฐานข้อมูล
กลุ่ม
ควอไทล์
ค่าตอบแทน
ประกาศฯ ณ วันที่
77 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยสื่อประกอบ
การสอนที่ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บนแผนที่ภูมิศาสตร์ และนำเสนอเนื้อหา
ผ่านสื่อโลกเสมือนผสมโลกจริง
อ.อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา            อ.ไพศาล สิมาเลาเต่า วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ปีที่ (Volume). 11 ฉบับที่ (Number) 3 เดือน (month) พฤษภาคม–มิถุนายน ปี (Year)  2559   หน้า (Page) 24 – 31 
TCI กลุ่มที่ 1
-
คนละ 2500
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
มกราคม 2560
78 Analytical Solution of Magnetic Field
from a DC Source Buried in a
Conductive Layered Space
อ.วรินทร์ ศรีปัญญา วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ปีที่ (Volume) 11  ฉบับที่ (Number)  1  เดือน (month)  มกราคม - กุมภาพันธ์  ปี (Year)  2559  หน้า (Page)  1-6 
TCI กลุ่มที่ 1
-
คนละ 5000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
มกราคม 2560
79 ผลของความถี่ในการให้น้ำต่อการแตก
ของผลมะพร้าวน้ำหอม
รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์ วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ (Volume) 34 ฉบับที่ (Number) 3 เดือน (month) - ปี (Year) 2559 หน้า (Page) 39-47
TCI กลุ่มที่ 1
-
คนละ 5000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
มกราคม 2560
80 Estimation of the confidence interval
for binomial proportion
อ.ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ปีที่ (Volume) 11 ฉบับที่ (Number) 1 เดือน (month)  มกราคม - กุมภาพันธ์  ปี (Year)  2559 หน้า (Page)  35-42 
TCI กลุ่มที่ 1
-
คนละ 5000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
มกราคม 2560
81 การเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
บนชุดข้อมูลที่ไม่สมดุลโดยวิธีการสุ่มเพิ่ม
ตัวอย่างกลุ่มน้อยสำหรับข้อมูลการเป็น
โรคติดอินเทอร์เน็ต
อ.ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์ วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ (Volume) 12 ฉบับที่ (Number) 1เดือน (month) มกราคม -มิถุนายน ปี (Year) 2559 หน้า (Page) 54-63 
TCI กลุ่มที่ 1
-
คนละ 5000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
มกราคม 2560
82 Effects of soaking and vacuum microwave
heating on structure and physical property
of quick cooking Job’s Tears.
ผศ.ดร.อุมาพร อาลัย             นางศิริญา เกียรติบุญศรี วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ปีที่ (Volume).   12    ฉบับที่ (Number) 1 เดือน (month) มกราคม – กุมภาพันธ์.... ปี (Year)...2017...หน้า (Page)...- 
ASEAN Citation Index (ACI)
-
คนละ 5000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
10 กุมภาพันธ์ 2560
83 กลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการยอมรับบริษัทประกัน
ชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร
อ.ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย           อ.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ         อ.แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย  ปีที่ (Volume) 11  ฉบับที่ (Number) 5 เดือน (month) กันยายน – ตุลาคม ปี (Year) 2559 หน้า (Page) 16-23
TCI กลุ่มที่ 1
-
คนละ 1666
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
10 กุมภาพันธ์ 2560
84 การสร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์
ที่มีต่อส้มโอ จังหวัดนครปฐม
ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ (Volume) 7 ฉบับที่ (Number) 1 เดือน (month) มกราคม-เมษายน ปี (Year) 2560 หน้า (Page) -
TCI กลุ่มที่ 2
-
คนละ 3000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
16 มีนาคม 2560
85 ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
อ.ดร.จันจิราภรณ์ ปานยินดี
ผศ.วรญา ทองอุ่น
วารสารวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย APHEIT JOURNALS ปีที่ (Volume) 22 ฉบับที่ (Number) 2 เดือน (month) มิถุนายน – ธันวาคม ปี (Year) 2559 หน้า (Page) 26-35
TCI กลุ่มที่ 2
-
คนละ 1500
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
16 มีนาคม 2560
86 การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน
ของบริษัทหมวดธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ  สยามวิชาการ ปีที่ 16 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 27 เดือน พฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 หน้า 78 - 96
TCI กลุ่มที่ 1
-
คนละ 5000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
26 เมษายน 2560
87 การศึกษาอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงิน
ในธุรกิจอุตสาหกรรมบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548
ถึง 2557
ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ  วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 หน้า 1399 - 1426 
TCI กลุ่มที่ 2
-
คนละ 3000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
26 เมษายน 2560
88 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
อ.ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ (Volume) 35 ฉบับที่ (Number) 6 เดือน (month) พฤศจิกายน - ธันวาคม ปี (Year) 2559 หน้า (Page) 116 – 126
TCI กลุ่มที่ 2
-
คนละ 3000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
26 เมษายน 2560
89 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ครอบครัวต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ในผู้สูงอายุภาวะน้ำหนักเกิน
อ.เรียม นมรักษ์ วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ (Volume) 29 ฉบับที่ (Number) 1 เดือน (month) มกราคม – เมษายน ปี (Year) 2560 หน้า (Page) 14
TCI กลุ่มที่ 1
-
5,000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
26 เมษายน 2560
90 แนวทางพัฒนาการนำระบบการควบคุม
ตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด
ในประเทศไทย
ผศ.ดร.ปิยะพร ตันณีกุล  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ (Volume) 24 ฉบับที่ (Number) 2 เดือน (month) กรกฎาคม– ธันวาคม ปี (Year) 2559 หน้า (Page) 121-149 
TCI กลุ่มที่ 1
-
5,000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
26 เมษายน 2560
91 Proximal point algorithms for a hybrid
pair of nonexpansivesingle-valued
and multi- valued mappings in geodesic
metric spaces
ผศ.ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา Mediterranean Journal of Mathematics ปีที่ (Volume) 14 ฉบับที่ (Number) 2 เดือน (month)..เมษายนปี (Year 2017 หน้า (Page) 1-17
-
Q2
15,000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
26 เมษายน 2560
92 On thegeneralized asymptotically
nonspreadingmappings in convex
metric spaces
ผศ.ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา Applied General Topology ปีที่ (Volume) 18 ฉบับที่ (Number) 1 เดือน (month) - .ปี (Year) 2017 หน้า (Page) 117-129
-
Q4
10,000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
26 เมษายน 2560
93 On solving split mixed quilibrium problems
and fixed point problems of hybrid-type
multivalued mappings in Hilbert spaces
อ.ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ
ผศ.ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา
Journal of Inequalities and Applications ปีที่ (Volume) 2017 ฉบับที่ (Number) 137เดือน (month) - ปี (Year) 2017
หน้า (Page) 1-14
SCImago Journal & Country Rank
Q2
คนละ
15,000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
14 กรกฎาคม 2560
94 Proximal point algorithms for numerical
reckoning fixed points of hybrid-type
multivalued mappings in Hilbert spaces
อ.กฤษฎา เลิกชัยภูมิ
ผศ.ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา
Khayyam Journal of Mathematics ปีที่ (Volume) 3 ฉบับที่ (Number) 1 เดือน (month) - ปี (Year) 2017 หน้า (Page) 81-89
Mathematical Reviews, Zentralblatt
MATH,   Google Scholar
-
คนละ
5,000 บาท
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
14 กรกฎาคม 2560
95 Mathematical modelling of magnetic
field from a DC source in a multilayered
medium
อ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา Journal of Interdisciplinary Mathematics ปีที่ (Volume) 19 ฉบับที่ (Number)  5&6 เดือน (month) - ปี (Year)  2016 หน้า (Page) 1015 – 1023
SCImago Journal & Country Rank
Q4
10,000 บาท จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
2 สิงหาคม 2560
96 APPLICATION OF THE PRECIPITATION-
RUNOFF MODELING SYSTEM (PRMS)
TO THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS
OF LAND USE CHANGES ON THE RUNOFF
COEFFICIENT IN THE THAP LAN NATIONAL
PARK, PRACHINBURI RIVER BASIN,
THAILAND
อ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา Journal of Thai Interdisciplinary Research ปีที่ (Volume) 12 ฉบับที่ (Number) 3 เดือน (month) May - June ปี (Year)  2017หน้า (Page) 7 – 14
ACI
-
10,000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
2 สิงหาคม 2560
97 A hybrid shrinking projection method for
common fixed points of a finite family of
demicontractive mappings with variational
inequality problems
ผศ.ดร.วิฑูรย์  พึ่งรัตนา Banach Journal of Mathematical Analysis ปีที่ (Volume) 11 ฉบับที่ (Number) 3 เดือน (month) - ปี (Year) 2017 หน้า (Page) 661-675
SCImago Journal & Country Rank 
Q2
15,000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
31 สิงหาคม 2560
98 การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารวิชาการภาษาไทย
ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557
อ.นุชรี บุญศรีงาม บรรณศาสตร์ มศว.
ปีที่ (Volume) 10
ฉบับที่ (Number) 1 เดือน (month) มกราคม-มิถุนายน
ปี (Year) 2560 หน้า (Page)
10-21
TCI 1
-
5,000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
31 สิงหาคม 2560
99 การพัฒนารูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง ส้มโอมาใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับครู
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 2
ผศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ (Volume) 37 ฉบับที่ (Number) 2 เดือน (month) พฤษภาคม – สิงหาคม ปี (Year) 2560 หน้า (Page) 269-288
TCI กลุ่มที่ 1
-
5,000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
16 ตุลาคม2560
100 ผลของการประยุกต์ใช้ Satir model
ต่อความมั่นใจในการหลีกเลี่ยง การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียน
หญิงระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดนครปฐม
พันจ่าเอกหญิงสีนวล รัตนวิจิตร
อ.มาลินี จำเนียร
วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ (Volume) 24 ฉบับที่ (Number) 1 เดือน (month) มกราคม – มิถุนายน ปี (Year) 2560 หน้า (Page) 102 – 117
TCI กลุ่มที่ 2
-
3,000
จ่ายเต็มจำนวนเนื่องจากเป็นการขอค่าตอบแทนตีพิมพ์ครั้งแรก
16 ตุลาคม2560