หน้าหลัก ผลงานตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินรางวัล ประจำปี 2559

ผลงานตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินรางวัล ประจำปี 2559

ที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้เขียน
วารสาร
ฐานข้อมูล
กลุ่ม
ควอไทล์
ค่าตอบแทน
ประกาศฯ ณ วันที่
47 Endogenous hormonal status
in Pummelo fruitlets cultivar
Thong Dee: relationship with
pre-harvest fruit drop
รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์ Songklanankarin Journal of Science and Technology ปีที่ (Volume) 37 ฉบับที่ (Number) 5 เดือน (Month) - ปี (Year) 2015 หน้า (Page) 539-544 Scimago, Scorpus
Q2
30,000
11 มกราคม 2559
48 ชุมชนกับความรู้ในการจัดการภัยพิบัติกรณีศึกษา ตำบลบางช้าง จังหวัดนครปฐม อ.นิภาพรรณ เจนสันติกุล วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ (Volume) 16 ฉบับที่ (Number) 2 เดือน (Month) ก.ค.-ธ.ค. ปี (Year) 2558 หน้า (Page) 82-93 วารสารนี้อ้างอิงปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ TCI (กลุ่มที่ 1)
-
5,000
11 มกราคม 2559
49 การจัดการจราจรข้อมูลในโครงข่าย IP ด้วยวิธีจุดภายใน อ.ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ (Volume) 23 ฉบับที่ (Number) 6 เดือน (Month) ฉบับพิเศษ ปี (Year) 2558 หน้า (Page) 1033-1046  TCI (กลุ่มที่ 1)
-
1,250
11 มกราคม 2559
50 Soft-Output Decoding Approach of 2D Modulation Codes in Bit-Patterned Media Recoring Systems รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ IEICE Trans. Electronics  ปีที่ (Volume) E98-C ฉบับที่ (Number) 12 เดือน (Month) ธันวาคม ปี (Year) 2015 หน้า (Page)  1187-1192  SCImago JR (Q3)
Q3
10,000
24 กุมภาพันธ์ 2559
51 Convergence of the S-Iteration Process for a Pair of Single-valued and Multi-valued Generalized Nonexpensive Mappingsin CAT(K) Spaces อ.ศิริชัยโสภา
ผศ.ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา
Thai Journal of Mathematics ปีที่ (Volume) 13 ฉบับที่ (Number) 3 เดือน (Month) ธันวาคม ปี (Year) 2015 หน้า (Page)  627-640 SCImago JR (Q4)
Q4
คนละ 5,000
24 กุมภาพันธ์ 2559
52 การใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งโรงงานผลิตเส้นขนมจีนของชุมชนโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina sp. อ.ดร.จารุชา ยี่แสง วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ปีที่ (Volume) 7 ฉบับที่ (Number) 4 เดือน (Month) ต.ค.-ธ.ค. ปี (Year) 2558 หน้า (Page) 6-15 TCI กลุ่มที่ 2
-
1,000
24 กุมภาพันธ์ 2559
53 การศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการตัดถ่ายระบบโทรศัพท์แอนะล็อกสู่ระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอเน็ต: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภันครปฐม อ.ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
อ.วีระศักดิ์ ชื่นตา
อ.ขนิษฐา แซ่ลิ้ม
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน ก.ค.-ส.ค. ปี 2558 หน้า 57-65 TCI กลุ่มที่ 1
-
คนละ 1,666
24 กุมภาพันธ์ 2559
54 กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน อ.ดร.ปิยะพร ตันณีกุล วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 8 เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2558 หน้า 96-114 TCI กลุ่มที่ 2
-
3,000
24 กุมภาพันธ์ 2559
55 ผลจากสารสกัดจากหอมใหญ่ต่อการยับยั้งปฏิกิริยาสีน้ำตาลในน้ำสลัดคอสอินทรีย์ ผศ.ดร.อุมาพร  อาลัย วารสารวิจัยสหวิจัยการไทย ปีที่(VoLume) 10 ฉบับที่(Number) 1เดือน (month)กรกฎาคม-สิงหาคม ปี Year 2558 หน้า(Page) 1-7 TCI กลุ่มที่ 1
-
1,000
5 เมษายน 2559
56 การจัดการน้ำท่วมปี 2553-2554: ปัญหาและอุปสรรค อ.นิภาพรรณ เจนสันติกุล วารสารมนุษยศาศตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่(VoLume) 34 ฉบับที่(Number) 5 เดือน(month)กันยายน-ตุลาคม ปี  (Year)2558 หน้า(Page)61-68 TCI กลุ่มที่ 2
-
3,000
5 เมษายน 2559
57 ความต้องการการออกกำลังการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครปฐม อ.อำนวย สอิ้งทอง วารสารบัณฑิตศึกษามหาลัยสกลนคร ปีที่(VoLume) 12 ฉบับที่(Number) 58 เดือน(month)กรกฎาคม-กันยายน ปี  (Year)2558 หน้า(Page)37-43 TCI กลุ่มที่ 2
-
3,000
27 เมษายน 2559
58 ข้อเสนอธรรมนูญท้องถิ่นด้านการจัดการภัยพิบัติ: กรณีศึกษาตำบลบางช้าง จังหวัดนครปฐม อ.นิภาพรรณ เจนสันติกุล วารสารมนุษยศาศตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ (VoLume) 35 ฉบับที่ (Number) 1 เดือน(month) มกราคม-กุมภาพันธ์ ปี  (Year)2559 หน้า(Page)22-33 TCI กลุ่มที่ 2
-
3,000
9 มิถุนายน 2559
59 การจำแนกประเภทข้อมูลด้วยตัวจำแนกประเภทขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมขนาดความยาวโคโมโซมเค อ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม วารสารวิจัยสหวิจัยการไทย ปีที่(VoLume) 11 ฉบับที่(Number) 1เดือน (month)มกราคม-กุมภาพันธ์ ปี Year 2559 หน้า(Page) 43-49 TCI กลุ่มที่ 1
-
2,500  
จ่ายเฉพาะ อาจารย์ในวิทยาลัย
8 กรกฎาคม 2559
60 การศึกษาประสิทธิภาพของเสาสัณญาณเครือข่ายไร้สาย อ.ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ (Volume) 24 ฉบับที่ (Number) 4 เดือน (Month) ต.ค.-ธ.ค. ปี (Year) 2016 หน้า (Page) 690-704 TCI กลุ่มที่ 1
-
2,500
จ่ายเฉพาะ อาจารย์ในวิทยาลัย
23 สิงหาคม 2559
61 รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทางธุรกิจกลุ่มสินค้า OTOP จังหวัดกาญจนบุรี อ.ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย วารสารดุษฎับัณฑิตทางสังคมศาสตร์  ปีที่ (Volume) 5 ฉบับที่ (Number) 1 เดือน (Month) ม.ค.-เม.ย. ปี (Year) 2558 หน้า (Page) 1-15 TCI กลุ่มที่ 2
-
3,000
23 สิงหาคม 2559
62 การติดตามผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.นิภาพรรณ เจนสันติกุล วารสารมนุษสาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ (Volume) 35 ฉบับที่ (Number) 2 เดือน (Month) มี.ค.-เม.ย. ปี (Year) 2559 หน้า (Page) 98-106 TCI กลุ่มที่ 2
-
3,000
23 สิงหาคม 2559
63 การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้นแบบของ จังหวัดสมุทรสาคร ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์ วารสารสยามวิชาการ ปีที่ (Volume) 17 ฉบับที่ (Number) 28 เดือน (Month) มี.ค.-ก.ค. ปี (Year) 2559 หน้า (Page) 62-85 TCI กลุ่มที่ 1
-
5,000
23 สิงหาคม 2559
64 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ผศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
อ.พนม จองเฉลิมชัย
อ.เทพยพงษ์ เศษคึมบง
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสกลนคร ปีที่ (Volume) 12 ฉบับที่ (Number) 59 เดือน (Month) ต.ค.-ธ.ค. ปี (Year) 2558 หน้า (Page) 1-12 TCI กลุ่มที่ 2
-
คนละ 1,000
23 สิงหาคม 2559
65 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษา การเป็นแบบอย่างที่ดี ของผู้สอนกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.ดร.มินท์มมันตา หิรัณย์ณภัทร์ 
อ.จันจิราภรณ์ ปานยินดี
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-พ.ค. ปี 2016 หน้า 87 TCI กลุ่มที่ 2
-
คนละ 1,500
23 สิงหาคม 2559
66 Effect of fruit thinning on fruit drop, leaf carbohydrates concentration, fruit carbohydrates concentration, leaf nutrient concentration and fruit quality in Pummelo cultivar Thong Dee. รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์ Songklanankarin Journal of Science and Technology ปีที่ (Volume) 38 ฉบับที่ (Number) 3 เดือน (Month) - ปี (Year) 2016 หน้า (Page) 249-255 -
Q3
20,000 จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
23 สิงหาคม 2559
67 Luminescence characteristics of Dy+ doped Gd2 O3 -CaO-SiO2-B2O3 Scintillating glasses ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วข้าว Journal of Rare Earth ปีที่-ฉบับที่ (Number)  34 (6)     เดือน (month) -ปี (Year) 2016 หน้า (Page). 583-589 -
Q2
คนละ 6,000 จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
23 สิงหาคม 2559
68 The Photo luminescence, optical and physical properties of Sm3+-doped lithium yttrium borate glasses อ.ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
Physics and chemistry of Glasses :European Journal of Glass Science and Technology Part B ปีที่-ฉบับที่(Number)57(2) เดือน (mouth) - ปี (Year) 2016 หน้า (Page) 85-89 -
Q2
คนละ 6,000 จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
23 สิงหาคม 2559
69 Optical and luminescence properties of Li2O-Gd2O3-MO-B2O3-Sm2O3 (MO = Bi2O3, BaO) glasses ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วข้าว
ผศ.ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
Journal of alloys and compounnds ปีที่ (Volume) - ฉบับที่ (Number) 676 เดือน (Month) - ปี (Year) 2016 หน้า (Page) 275-285 -
Q1
คนละ 6,000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
23 สิงหาคม 2559
70 Common fixed points for single-valued and multi-valued mappings in complete R-trees อ.ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา
อ.ศิริชัย โสภา
Communications of the Korean Mathematical Society ปีที่ (Volume) 37 ฉบับที่ (Number) 3 เดือน (Month) กรกฎาคม ปี (Year) 2016 หน้า (Page) 507-518 -
Q4
คนละ 6,000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
23 สิงหาคม 2559
71 ไพโรไลซิสของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม อ.ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ปีที่ (Volume) 11 ฉบับที่ (Number) 3 เดือน (Month) - ปี (Year) 2016 หน้า (Page) 46-53 TCI กลุ่มที่ 1
-
1,250
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
18 ตุลาคม 2559
72 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม : กรณีศึกษา โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อ.วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
อ.ภรสรัญ แก่นทอง
อ.ศานติกร พินยงค์
ปีที่ (Volume) 37 ฉบับที่ (Number) 3 เดือน (Month) กรกฎาคม ปี (Year) 2016 หน้า (Page) 507-518 TCI กลุ่มที่ 1
-
คนละ 1,666
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
18 ตุลาคม 2559
73 Non-proportionality study of CaMoO4 and GAGG:Ce scintillation Crystals using compton coincidence techique ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วข้าว        
อ.ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์
Applied Radiation and Isotopes ปีที่ (Volume) - ฉบับที่ (Number) 115 เดือน (Month) - ปี (Year) 2016 หน้า (Page) 221-226 Scopus, ISI, Web of Science, Scimagoji.com
Q2
คนละ 7,500
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
18 ตุลาคม 2559
74 The Mess attenuation coefficaents, effective atomic numbers andeffective electron densities for GAGG:CE and CaMoO4 scintillators อ.ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์   
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
Progress in Nuclear Energy ปีที่ - ฉบับที่ (Number) 92 เดือน (Month) - ปี (Year) 2016 หน้า (Page) 48-53 Scopus, ISI, Web of Science, Scimagoji.com
Q1
คนละ 10,000
จ่ายเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
18 ตุลาคม 2559
75 การจัดทำแผนชุมชนและการขับเคลื่อนข้อบัญญัติตำบลว่าด้วยแนวทางการจัดการภัยพิบัติ: กรณีศึกษาตำบลบางช้าง จังหวัดนครปฐม อ.ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ (Volume) 35 ฉบับที่ (Number) 4 เดือน (month) กรกฎาคม– สิงหาคม ปี (Year) 2559 หน้า (Page) 70-79 TCI กลุ่มที่ 2
-
3,000
10 พฤศจิกายน 2559
76 การเลือกคุณลักษณะแบบอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนสำหรับการจำแนกประเภทข้อมูลหลายกลุ่ม อ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ปีที่ (Volume) 11 ฉบับที่ (Number) 4 เดือน (month)  กรกฎาคม–สิงหาคม ปี (Year) 2559 หน้า (Page)  41 – 48 TCI กลุ่มที่ 1
-
2,500
15 ธันวาคม 2559