หน้าหลัก ผลงานตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินรางวัล ประจำปี 2558

ผลงานตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินรางวัล ประจำปี 2558

ที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้เขียน
วารสาร
ฐานข้อมูล
กลุ่ม
ควอไทล์
ค่าตอบแทน
ประกาศฯ ณ วันที่
17 A Rate-8/9 2-D Modulation Code
for Bit-Patterned Media Recording
รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS ปีที่ (Volume) 50 ฉบับที่ (Number) 11 เดือน (Month) November ปี (Year) 2014 หน้า (Page) 3101204 SCImago JR
(Q2/2013)
Q2
30,000
27 มกราคม 2558
18 Simple unstable baseline detection
methods for perpendicular magnetic
recording
รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ Maejo Intetrnational Journal of Science and Technology ปีที่ (Volume) 9 ฉบับที่ (Number) 1 เดือน (Month) Jan-Apr ปี (Year) 2015 หน้า (Page) 1-9 SCImago JR (Q2)
Q3
20,000
27 มกราคม 2558
19 New Gadolinium based Glasses for
Gamma-Rays Shielding Materials
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว Nuclear Engineering and Design ปีที่ - ฉบับที่ (Number) 280 เดือน (Month) - ปี (Year) 2014 หน้า (Page) 21-26 Scopus, ISI, Web of Science, Scimagoji.com (Q1) Impact Factor = 0.956
Q1
40,000
25 กุมภาพันธ์ 2558
20 A hybrid iterative mathod for common
solutions of variational inequality
problems and fixed point problems
for single-valued and multi-valued
mappings with applications
อ.ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา Fixed Point Theory and Appications ปีที่ (Volume) 2015 ฉบับที่ (Number) Article Number : 16 เดือน (Month) - ปี (Year) 2015 หน้า (Page) 1-23 ISI (impact factor 2.49), Scopus, Mathematical Reviews, SCImago Journal & Country Rank (SJR) 
Q2
30,000
25 กุมภาพันธ์ 2558
21  SDN : แนวทางใหม่ในการบริหาร
จัดการดาต้าเซ็นเตอร์
อ.ณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-ธ.ค. ปี 2557 หน้า 83-87 Thai-Journal Citation
Index (TCI) centre กลุ่มที่ 2
(TCI) กลุ่มที่ 2
3,000
25 มีนาคม 2558
22 Development of barium borosilicate
glasses for radiation shielding
materials using rice husk ash
as a silica source
ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี Progress in Nuclear Energy ปีที่ - ฉบับที่ (Number) 83 เดือน (Month) - ปี (Year) 2015 หน้า (Page) 99-104 Scopus, ISI, Web of Science, Scimagoji.com (Q1) Impact Factor = 1.059
Q1
40,000
8 มิถุนายน 2558
23 A new iterative process for a hybrid
pair of genaralized nonexpensive
single-valued and  genaralized
nonexpensive multi-valued mappings
in Banach spaces
อ.ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา Fixed Point Theory and Appications ปีที่ (Volume) 2015 ฉบับที่ (Number) Article Number : 58 เดือน (Month) - ปี (Year) 2015 หน้า (Page) 1-14 ISI (impact factor 2.486), Scopus, Mathematical Reviews, SCImago Journal & Country Rank  
Q2
30,000
8 มิถุนายน 2558
24 Convergence theorems for a finite
family f multi-valued strictly
pseudo-hybrid mappings in
Hilbert spaces
อ.ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา Afrika Matemetika ปีที่ (Volume) 26 ฉบับที่ (Number) 3-4 เดือน (Month) มิถุนายน ปี (Year) 2015 หน้า (Page) 597-607 Scopus, SCImago Journal
& Country Rank  
Q4
10,000
8 มิถุนายน 2558
25 สภาพปัญหาและอุปสรรคของ
การจัดการอุทกภัยในตำบล
บางช้าง จังหวัดนครปฐม
อ.นิภาพรรณ เจนสันติกุล วารสารวิชาการศรีปทุมชลบุรีปีที่ (Volume) 11 ฉบับที่ (Number) 2 เดือน (Month) ต.ค.-ธ.ค. ปี (Year) 2557 หน้า (Page) 25-30 (TCI) กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
(TCI) กลุ่มที่ 2
3,000
8 มิถุนายน 2558
26 ปัจจัยลักษณะของงานที่มีผลต่อ
ความผูกพันของบุคลากรทางสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อ.นิภาพรรณ เจนสันติกุล วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ (Volume) 33 ฉบับที่ (Number) 6 เดือน (Month) พ.ย.-ธ.ค. ปี (Year) 2557 หน้า (Page) 193-201 (TCI) กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
(TCI) กลุ่มที่ 2
3,000
8 มิถุนายน 2558
27 ครูภูมิปัญญา บทบาทและคุณค่า
ในระบบการศึกษากรณีศึกษา
จังหวัดเพชรบุรี
อ.นิภาพรรณ เจนสันติกุล วารสารการจัดการ คณะวิทยยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ (Volume) 7 ฉบับที่ (Number) 2 เดือน (Month) ก.ค.-ธ.ค. ปี (Year) 2557 หน้า (Page) 15-25 (TCI) กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
(TCI) กลุ่มที่ 2
3,000
8 มิถุนายน 2558
28 Effect of high-temperature fluidized
bed drying on quality of
"Kum Doi Saket" variety of purple rice
อ.ดร.นิตยา จันกา International Food Research Journal ปีที่ (Volume) 22 ฉบับที่ (Number) 2 ปี (Year) 2015 หน้า (Page) 593-597 New Indexed SCOPUS, EBSCO, CHMICAL ABSTRACT, Proquest, CABI & AGRICOLA ISSN 2231754 (Online)
Q2
30,000
8 มิถุนายน 2558
29 หมูแท่งเสริมใยอาหารจากเปลือกส้ม
โอส่วนขาว
อ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ (Volume) 9 ฉบับที่ (Number) 2 เดือน (Month) พ.ค.-ส.ค. ปี (Year) 2557 หน้า (Page) 8-18 ฐานข้อมูลดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย
(TCI) กลุ่มที่ 2
(TCI) กลุ่มที่ 2
3,000
8 มิถุนายน 2558
30 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เพื่อยกระดับกลุ่มหัตถกรรม
OTOP จังหวัดสมุทรสาคร
ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์ วารสารสยามวิชาการ ปีที่ 13 ฉบับที่ 20 เดือน ก.ค.-ต.ค. ปี 2555 หน้า 141-154 ฐานข้อมูลดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย
(TCI) กลุ่มที่ 2
(TCI) กลุ่มที่ 2
3,000
8 กรกฎาคม 2558
31 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
กลุ่มหัตถกรรม OTOP เบญจรงค์
ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์ วารสารสยยามวิชาการ ปีที่ 14 ฉบับที่ 23 เดือน พ.ย.-ก.พ. ปี 2556-2557 หน้า 78-79 ฐานข้อมูลดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย
(TCI) กลุ่มที่ 2
(TCI) กลุ่มที่ 2
3,000
8 กรกฎาคม 2558
32 An ITI-Mitigatiing 5/6 Modulation
Code for Bit-Patterned Media
รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ IEICE Trans. Electronics ปีที่ E98-C ฉบับที่ 6 เดือน June ปี 2015 หน้า 528-533 SCImago JR (Q3)
Q3
20,000
8 กรกฎาคม 2558
33 รูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยา
รักษาตามแผนการรักษาของผู้สูงอาย
ุความดันโลหิตสูงในชุมชน
อ.กมลภู ถนอมสัตย์ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย. ปี 2558 หน้า 36-49 ฐานข้อมูลดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย
(TCI) กลุ่มที่ 2
(TCI) กลุ่มที่ 2
3,000
27 กันยายน 2558
34 บทเรียนท้องถิ่นภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียน
ในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พ.ย.2555-มี.ค.2556) ปี 2556 หน้า 58-68 ฐานข้อมูลดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย
(TCI) กลุ่มที่ 2
(TCI) กลุ่มที่ 2
3,000
27 กันยายน 2558
35 Use of coir-filled LLDPE as a
reinforcement for natural rubber
composite
อ.ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์ Key Engineering Materials ปีที่ (Volume) 659 ฉบับที่ (Number) - เดือน (Month) - ปี (Year) 2015 หน้า (Page) 522-526 The SCImago Journal
& Country Rank (SJR)
(Q3)
Q3
20,000
27 กันยายน 2558
36 Approximation of Common Fixed
Points of Two StrictlyPseudo-
nonspreading Multivalued
Mappings in R-Trees
อ.ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา Kyungpook Mathematical Journal ปีที่ (Volume) 55 ฉบับที่ (Number) 2 เดือน (Month) มิถุนายน ปี (Year) 2015 หน้า (Page) 373-382 Mathematical Reviews, Zentralblattfur Mathematik SCopus และThe SCImago Journal & Country Rank (Q4)
Q4
10,000
27 กันยายน 2558
37 Optical and luminescence characteristics
of Eu3+ doped zinc dismuth borate (ZBB)
glasses for red emitting device
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว Maerial Research Bulletin ปีที่ (Volume) - ฉบับที่ (Number) 71 เดือน (Month) - ปี (Year) 2015 หน้า (Page) 37-41 Scopus, ISI, Web of Science, Scimagoji.com (Q2) Impact Factor = 2.2
Q2
30,000
27 กันยายน 2558
38 ดนตรีในวิถีชีวิตของไทยทรงดำ บ้านหัวซุกบัว
ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
อ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ Verdian E-journal ฉบับมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ ปีที่ (Volume) 7 ฉบับที่ (Number) 2 เดือน (Month) พ.ค.-ส.ค. ปี (Year) 2557 หน้า (Page) 1385-1398  ฐานข้อมูลดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย
(TCI) กลุ่มที่ 2
(TCI) กลุ่มที่ 2
3,000
30 ตุลาคม 2558
39 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนละเจตคติ
ต่อการเรียนวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและ
การให้คำปรึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต
ด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์
ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค. ปี 2557 หน้า 44-55 ฐานข้อมูลดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย
(TCI) กลุ่มที่ 2
(TCI) กลุ่มที่ 2
3,000
30 ตุลาคม 2558
40 ความเสี่ยงของการเกิดสนิมเนื่องจาก
คาร์บอเนชั่นของโครงสร้างสะพาน
ลอยในเขตชุมชน จังหวัดนครปฐม
อ.บัญญัติ วารินทร์ใหล วารสารวิศวกรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี ปีที่(Volume) 13 ฉบับที่ (Number) 2 เดือน (Month) ก.ค.-ธ.ค. ปี (Year) 2558 หน้า (Page) - ฐานข้อมูลดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย
(TCI) กลุ่มที่ 2
(TCI) กลุ่มที่ 2
3,000
30 ตุลาคม 2558
41 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการอ่าน
อ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1,2 เดือน มิถุนายน 2556-มีนาคม 2557. ปี 2556-2557 หน้า 211-220 ฐานข้อมูลดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย
(TCI) กลุ่มที่ 2
(TCI) กลุ่มที่ 2
3,000
30 ตุลาคม 2558
42 การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานภาคกลาง
อ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1,2 เดือน มิถุนายน 2556-มีนาคม 2557. ปี 2556-2557 หน้า 180-188 ฐานข้อมูลดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย
(TCI) กลุ่มที่ 2
(TCI) กลุ่มที่ 2
3,000
30 ตุลาคม 2558
43 Existence and convergence theorems
for λ-hybrid set-valued mappings
in Hilbert spaces
อ.ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive System Series A: Mathematical Analsis  ปีที่ (Volume) 22 ฉบับที่ (Number) 3a เดือน (Month) พฤษภาคม ปี (Year) 2015 หน้า (Page) 177-188 Scopus, Mathematical Reviews, SCImago Journal & Country Rank
Q4
10,000
30 ตุลาคม 2558
44 Study of Fractionally-Spaced
Equalizers\\for Bit-patterned
Media Recording
รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ IEEE TRANS. ON MAGNETICS ปีที่ (Volume) 51 ฉบับที่ (Number) 11 เดือน (Month) November ปี (Year) 2015 หน้า (Page) 3001604 SCImago JR (Q1)
Q1
40,000
30 ตุลาคม 2558
45 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ
จังหวัดนครปฐม
อ.สมพล สุขเจริญพงษ์ 
อ.กสมล ชนะสุข
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ (Volume) 8 ฉบับที่ (Number) 1 เดือน (Month) ม.ค.-มิ.ย. ปี (Year) 2558 หน้า (Page) 94-109 วารสารนี้อ้างอิงปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(TCI) กลุ่มที่ 1
5,000
(2,500 ต่อคน)
25 พฤศจิกายน 2558
46 การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
เพื่อการส่งออกในจังหวัดนครปฐม
อ.สมพล สุขเจริญพงษ์
อ.กสมล ชนะสุข
อ.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ อ.วีรศักดิ์ นาชัยดี
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ (Volume) 21 ฉบับที่ (Number) 2 เดือน (Month) เม.ย.-มิ.ย. ปี (Year) 2558 หน้า (Page) 202-214 วารสารนี้อ้างอิงปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(TCI) กลุ่มที่ 1
5,000
(1,250 ต่อคน)
25 พฤศจิกายน 2558