หน้าหลัก ผลงานตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินรางวัล ประจำปี 2562

ผลงานตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินรางวัล ประจำปี 2562

ที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้เขียน
วารสาร
ฐานข้อมูล
กลุ่ม
ควอไทล์
ค่าตอบแทน
ประกาศฯ ณ วันที่
151 Cyclic testing and performance evaluation of bucklingrestrained kneebraced frames อ.เอกนรา จันดา Journal ofConstructional Steel Research ปีที่ (Volume) 148 (month)September ปี (Year) 2018
หน้า (Page) 154-164
SJR
Q1
13,333
16 มกราคม 2562
152 ความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีต่อกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
อ.ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม-มิถุนายน
ปี 2561 หน้า 82-101
TCI
กลุ่ม 2
3,000
16 มกราคม 2562
153 Effect of Modified Molasses Carbon Filler on Mechanical Properties of Natural Rubber Vulcanizates
อ.ธนัญญา เสาวภาคย์ Current Applied Science and Technology Vol. 18 No. 3 Sep. - Dec. 2018 Page. 145-155
DOI:10.14456/cast.2018.11
ACI
 
10,000
24 มกราคม 2562
154 Factors related to initiation of cigarette
smoking behavior among secondary
school student in Nakhon Pathom Province
อ.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์  Journal of Thai Interdisciplinary Research ปีที่ (Volume) 13
ฉบับที่ (Number) 3
เดือน (month) May – June
ปี (Year) 2018
หน้า (Page) 16-21
DOI 10.14456/jtir.2018.26
ACI
 
-
10,000
24 มกราคม 2562
155 Screening and cultivation of oleaginous
microalgae in industrial wastewater:
Possible applications for wastewater
treatment and feedstock production
ผศ.ดร.จารุชา ยี่แสง
Journal of Thai Interdisciplinary Research ปีที่
12 ฉบับที่ 5 เดือน September–October
ปี 2017 หน้า 48-56
DOI 10.14456/jtir.2017.42
ACI
 
-
10,000
24 มกราคม 2562
156 โครงการต้นแบบระบบสารสนเทศ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ตำบลนิลเพชร
อ.ดร.จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง Veridiam E-Journal ปีที่ (Volume) 5 ฉบับที่ (Number) 5 เดือน (month) กันยายน ปี (Year) 2561
หน้า (Page) 48-59
TCI
กลุ่ม 2
3,000
24 มกราคม 2562
157 การบริหารจัดการการสื่อสารทาง
การเมืองแบบมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐ
ผศ.ดร.กฤติยา รุจิโชค วารสาร นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ (Volume) 36 ฉบับที่ (Number) 3 เดือน (month)
กันยายน – ธันวาคม ปี (Year) 2018
หน้า (Page) 37 - 46
TCI
กลุ่ม 2
3,000
24 มกราคม 2562
158 Effects of Zingiber officinale Roscoe.extracts in gro wth media on nitrate and phosphate removals for growths and accumulations
by Ipomoea aquatica Forsk.
ผศ.ดร.สุรัตนา เศรษฐชาญวิทย์ Journal of Thai Interdisciplinary Research ปีที่ (Volume) 12 ฉบับที่ (Number) 6 เดือน (month) November-December ป  (Year) 2017 หน้า (Page) 55-63
ACI
 
-
10,000
24 มกราคม 2562
159 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส
์สำหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยใน
จังหวัดนครปฐม
อ.กนกพัชร
กอประเสริฐ 
วารสาร สมาคมนักวิจัย Journal of the Association of Researchers ปีที่ 23
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม
ปี 2561 หน้า 111 - 122
TCI
กลุ่ม 1
 
-
5,000
4 เมษายน 2562
160 การพัฒนาบริษัทส่งออกจาลองแบบมีส่วนร่วม
สำหรับ ผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ในประเทศไทย
1.อ.กนกพัชร กอประเสริฐ
2.อ.กสมล ชนะสุข
วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ปี 2561
หน้า 156 – 169
TCI
กลุ่ม 1
 
-
1,666
4 เมษายน 2562
161 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ
สวนส้มโอจากเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอตัวอย่าง
1. อ.วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
2. อ.พีรพัฒน์ พันศิริ
3. อ.ไพรินทร์ มากเจริญ
4. อ.วัลลี นวลหอม
วารสาร สังคมศาสตร์บูรณาการ ปีที่ (Volume) 5 ฉบับที่ (Number) 2
เดือน (month) กรกฎาคม-ธันวามคม ปี (Year) 2561 หน้า (Page) 29-54
TCI
กลุ่ม 2
750
4 เมษายน 2562
162 Fruit Growth, Fruit Carbohydrate Concentration and Fruit Nutrient Concentration in Dropped Pummelo (Citrus grandis (L.) Osbeck) Fruit cv. Thong Dee รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์ International Journal Of Fruit Science 2019, VOL. 19, NO. 1, 91–103
doi.org/10.1080/
15538362.2018.1528924
SJR
Q3
20,000
4 เมษายน 2562
163 Determination suitable sample method of rose apple (Syzygium jambos L.) for evaluation of plant nutrient status รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์ รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์ JOURNAL OF PLANT NUTRITION 2018, VOL. 41,
NO. 20, 2741–2748, DOI: 10.1080/01904167.2018.1544257
SJR
Q3
20,000
4 เมษายน 2562
164 การถ่ายทอดทางสังคมในการทำงานและ
การคงอยู่ในงาน ของพยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการพิเศษในจังหวัดนครปฐม
อ.เรียม นมรักษ์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ฟาร์อีสเทอร์น
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561 -
กันยายน 2561
หน้า (Page) 310 -329
 
TCI
กลุ่ม 1
 
-
2,500
4 เมษายน 2562
165 Iterative approxim ation of attractive
points of further generalized hybrid mappings in Hadamard spaces
รศ.ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา Fixed Point Theory and Applications ปีที่ 2019 ฉบับที่ 3 ปี 2019 หน้า 1 -15
https://doi.org/10.1186/s13663-0
19-0653-8
SJR
Q2
15,000
4 เมษายน 2562