หน้าหลัก ผลงานตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินรางวัล ประจำปี 2561

ผลงานตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินรางวัล ประจำปี 2561

ที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้เขียน
วารสาร
ฐานข้อมูล
กลุ่ม
ควอไทล์
ค่าตอบแทน
ประกาศฯ ณ วันที่
101 Soft-Output Decoding Approach of 2D
Modulation Codes in Bit-Patterned
Media Recoring Systems
รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ IEICE Trans. Electronics  ปีที่ (Volume) E98-C ฉบับที่ (Number) 12 เดือน (Month) ธันวาคม ปี (Year) 2015 หน้า (Page)  1187-1192 
Scopus
Q3
10,000
จ่ายเฉพาะคนในมหาวิทยาลัย
15 มกราคม 2561
102 Effect of hotspot position fluctuation
to writng capadility in heated-dot
magnetic recording
รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ Japanese Journal of Applied Physics ปีที่ (Volume) 55 ฉบับที่ (Number) 07MB01 เดือน (Month) June ปี (Year) 2016 หน้า (Page)  07MB01-1 - 07MB01-4
Scopus
Q2
7,500
จ่ายเฉพาะคนในมหาวิทยาลัย
15 มกราคม 2561
103 Utilization of multiple read heads for
TMR prediction and correction in
Bit-Patterned Media Recoring
รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ AIP Advances. ปีที่ (Volume) 7  ฉบับที่ (Number) 056501 เดือน (Month) January ปี (Year) 2017 หน้า (Page) 056501-1 - 056501-5
Scopus
Q2
4,280
จ่ายเฉพาะคนในมหาวิทยาลัย
15 มกราคม 2561
104 Investigation of writing error in
staggered heated-dot magnetic
recording system
รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ AIP Advances. ปีที่ (Volume) 7  ฉบับที่ (Number) 056501 เดือน (Month) January ปี (Year) 2017 หน้า (Page) 056501-1 - 056501-5
Scopus
Q2
6,000
จ่ายเฉพาะคนในมหาวิทยาลัย
15 มกราคม 2561
105 การสังเคราะห์งานวิจัยทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์เพื่อจัดทำนโยบาย
ในการบริหารจัดการภารกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
อ.ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
ครุศาสตร์สาร ปีที่ (Volume) 11 ฉบับที่ (Number) 1 เดือน (Month) ม.ค.-มิ.ย. ปี (Year) 2560 หน้า (Page) 55-68
TCI กลุ่มที่ 1
-
1,666
จ่ายเฉพาะคนในมหาวิทยาลัย
15 มกราคม 2561
106 การศึกษาเจตคติต่อวิชาชัพครูของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อ.นววิช นวชีวินมัย วารสารวิจัยและพัฒนา
ปีที่ (Volume) 7 ฉบับที่ (Number) 1
เดือน (Month) ม.ค.-มิ.ย.
ปี (Year) 2560 หน้า (Page) 53
TCI กลุ่มที่ 2
-
3,000
เนื่องจากอาจารย์ผู้ขอรับค่าตอบแทนครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตามประกาศข้อ 6 (6)
15 มกราคม 2561
107 การบริหารจัดการแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของกองทุน
แม่ของแผ่นดิน : กรณีศึกษาหมู่บ้านต้นแบบ
ในจังหวัดสมุทรสาคร
ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์ มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศ์ ปีที่ (Volume) 6 ฉบับที่ (Number) 2 เดือน (Month) เม.ย.-มิ.ย. ปี (Year) 2560 หน้า (Page) 241-254
TCI 1
-
5,000
จ่ายเฉพาะคนในมหาวิทยาลัย
15 มกราคม 2561
108 Comparative study of organic solvents
and extraction conditions on colour
and antioxident capacity in red cabbage
ผศ.ดร.นิตยา จันกา International Food Research Journal ปีที่ (Volume) 24 ฉบับที่ (Number) 2 เดือน (Month) April ปี (Year) 2017 หน้า (Page) 518-524
Scopus
Q3
5,000 บาท จ่ายเฉพาะคนในมหาวิทยาลัย
15 มกราคม 2561
109 เทคนิคการตรวจหาและแก้ไขกระบวนซ้ำ
สำหรับข้อผิดพลาดจากการแทรกและการลบ
ในการบันทึกแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย
ผศ.ดร.สันติ กูลการขาย วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ (Volume) 14 ฉบับที่ (Number) 1 เดือน (Month) ม.ค.-เม.ย. ปี (Year) 2561 หน้า (Page) 1-12
ACI
-
10,000 บาท จ่ายเฉพาะคนในมหาวิทยาลัย
15 มกราคม 2561
110 Method to mitigate an insertion/deletion
eror in Bit-Patterned Media Recoring
Systems
ผศ.ดร.สันติ กูลการขาย
รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ 
Journal of Thai Interdisciplinary Research ปีที่ (Volume) 12 ฉบับที่ (Number) 4 เดือน (Month) July-August ปี (Year) 2017 หน้า (Page) 51-56
ACI
-
คนละ 5,000 บาท จ่ายเฉพาะคนในมหาวิทยาลัย
15 มกราคม 2561
111 IP Network Design by Modified Branch
Exchange Method
อ.ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา International Journal of Intelligent Engineering and Systems (IJIES) ปีที่ (Volume) 10 ฉบับที่ (Number) 6 เดือน (Month) December ปี (Year) 2017 หน้า (Page) 98
SCImago Journal
Q4
5,000 บาท จ่ายเฉพาะคนในมหาวิทยาลัย
15 มกราคม 2561
112 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาครู
ในวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กับแบบสืบสอบ
อ.ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ (Volume) 23
ฉบับที่ (Number) 45 เดือน (month) กรกฎาคม – ธันวาคม
ปี (Year) 2560
หน้า (Page) 129-144
TCI กลุ่มที่ 2
 
-
3,000 บาท
30 มกราคม 2561
113 Sustainable management for the Nakhon
Chai Si Pomelo
อ.วัลลี นวลหอม Journal of Thai Interdisciplinary
Research ปีที่ (Volume) 12 ฉบับที่
(Number) 4 เดือน (month) July-
August ปี (Year) 2017 หน้า (Page) 7-11
ACI
 
-
10,000 บาท
เนื่องจากอาจารย์ ผู้ขอรับค่าตอบแทน
ครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
ข้อ 6 (6)
30 มกราคม 2561
114 Properties of Natural Rubber Latex Filled
with Bacterial Cellulose Produced from
Pineapple Peels
อ.ดร.ธนัญญา เสาวภาคย์ Journal of metals, materials and
minerals (วารสารโลหะ วัสดุ และแร่)
ปีที่ (Volume ) 27 ฉบับที่ (Number) 2 ปี (Year) 2017
TCI
กลุ่มที่ 1
 
-
5,000 บาท
เนื่องจาก
อาจารย์ผู้
ขอรับค่า
ตอบแทนครั้ง
แรก ซึ่งเป็นไป
ตามประกาศ
ข้อ 6 (6)
30 มกราคม 2561
115 สมบัติของยางธรรมชาติที่มีซิลิกาจาก
แกลบข้าวเคลือบพอลิเอทิลีนเป็นสารตัวเติม
อ.ดร.กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์
ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
ผศ.ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ
อ.ดร.ธนัญญา เสาวภาคย์
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ (Volume) 20 ฉบับที่ (Number) 2 ปีn(Year) 2017 หน้า (Page) 54-63
TCI
กลุ่มที่ 1
 
-
คนละ
1,250 บาท
30 มกราคม 2561
116 สภาพปัญหาด้านบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในภูมิภาคตะวันตก
ผศ.ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ (Volume) 4
ฉบับที่ (Number) 1
เดือน (month) มกราคม –มิถุนายน
ปี (Year) 2561
หน้า (Page) 1 – 14
TCI
กลุ่มที่ 2
 
3,000 บาท
26 กุมภาพันธ์ 2561
117 The influence of exogenously applied
2, 4-D and NAA on fruit drop reduction
in pummelo cv. Thong Dee
รศ.ดร.พงษ์นาถ
นาถวรานันต์
InternationalJournal of Fruit Science
ปีที่ (Volume) .18 ฉบับที่ (Number)
2  เดือน (month) ปี (Year)
หน้า (Page) 215-225
SCImago
Q3
20,000
118 On solving the minimization problem
and the fixed-point problem for a finite
family of nonexpansive mappings in
CAT(0) spaces
ผศ.ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา Optimization Methods and Software ปีที่ (Volume) 33 ฉบับที่ (Number) 2 เดือน (month) ปี (Year) 2018 หน้า (Page) 311-321
SCImago
Q1
20,000
119 A new onestep iterative process for
approximating common fixed points
of a countable family of quasinonexpansive
multi-valued mappings in CAT(0) spaces
ผศ.ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา Bulletin of the Iranian Mathematical Society....ปีที่ (Volume)..43..ฉบับที่ (Number)...5..เดือน (month).....-....ปี (Year)..2017..หน้า (Page) 1127 - 1141
SCImago
Q3
6,666
120 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเองกรณีศึกษา: องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ปีที่ (Volume) 7 ฉบับที่(Number) 3 เดือน (month) กรกฎาคม - กันยายน ปี(Year) 2558 หน้า(Page) 22-41
TCI
กลุ่มที่ 1
 
-
5,000
17 เมษายน 2561
121 Study of soil properties after pomelo
orchard restoration from flooding in
Sam Phran district, NakhonPathom
province, Thailand
รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์ Journal of Thai Interdisciplinary Research ปีที่ (Volum e)12 ฉบับที่ (Number) 4 เดือน (month) ปี (Year) หน้า (Page) 1-6
ACI
 
10,000
17 เมษายน 2561
122 เจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ของนักศึกษาครู
อ.ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 45 ฉบับที่ 4 เ ดือน ตุลาคม-ธันวาคม ปี 2560 หน้า 90-108
TCI
กลุ่มที่ 1
 
-
5,000
17 เมษายน 2561
123 การจัดการความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สถานบริการ
ผศ.ดร.ปิยะพร ตันณีกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ ปีที่ (Volume)37ฉบับที่ (Number) 3เดือน (month) กันยายน - ธันวาคมปี (Year) 2560 หน้า (Page) 1-19
TCI
กลุ่มที่ 1
 
-
2,500
124 การเกิดคาร์บอเนชั่นของคอนกรีต
ในสภาวะเร่งและสภาวะจริง
อ.บัญญัติ วารินทร์ใหล วารสารวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีที่ (Volume)
11 ฉบับที่ (Number) 1
เดือน (month) มกราคม-
เมษายน ปี (Year) 2018
หน้า (Page) 50-62
ACI
 
-
5,000
17 เมษายน 2561
125 Carbonation depth and compressive
strength of pedestrian bridge concrete
structures in Mueang Nakhon Pathom
environment
อ.บัญญัติ วารินทร์ใหล วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research) ปีที่ (Volume) 12 ฉบับที่ (Number) 4 เดือน (month) กรกฎาคม- สิงหาคม ปี (Year) 2017 หน้า (Page) 87-94
ACI
 
5,000
126 Iterative approaches to solving convex
minimization problems and fixed point
problems in complete CAT(0) spaces
1. ผศ.ดร.วิฑูรย์ รัตนา
2. อ.กฤษฎา เลิกชัยภูมิ
Numerical Algorithms ปีที่ (Volum e) 77
ฉบับที่ (Number)- เดือน (month) -
ปี (Year)2018 หน้า (Page) 72 7-740
Scopus
Q1
คนละ
20,000 บาท
127 On solving the split generalized equilibrium
problem and the fixed point problem for
a countable family of nonexpansive
multivalued mappings
1. ผศ.ดร.วิฑูรย์ รัตนา
2. อ.กฤษฎา เลิกชัยภูมิ
Fixed Point Theory and Applications ปีที่ (Volume) 2018 ฉบับที่ (Number) 6 เดือน (month) - ปี (Year) 2018 หน้า (Page) 1-1 7
Scopus
Q2
คนละ
15,000 บาท
17 เมษายน 2561
128 อิทธิพลภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพและผลการปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มตะวันตก
อ.ดร.ดวงใจ คงคาหลวง วารสารดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ปีที่ (Volume) 8 ฉบับ ที่ (Number) 1 เดือน (month) มกราคม – เมษายนปี (Year) 2561 หน้า (Page) 165-175
TCI
กลุ่มที่ 1
 
-
5,000 บาท
18 มิถุนายน 2561
129 การประเมินผลโครงสร้างต้นทุน ผลตอบแทน
และอัตราส่วนทางการเงินของการเพาะปลูก
ส้มโอในจังหวัดนครปฐม
อ.กสมล ชนะสุข วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม -ธันวาคม ปี 2560 หน้า 565 - 576
TCI
กลุ่มที่ 1
 
5,000 บาท
130 การเพิ่มประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ
์เพื่อการขนส่งปลากัดของไทย
อ.ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม– ธันวาคม ปี 2558 หน้า 729 – 746
TCI
กลุ่มที่ 1
 
-
5,000 บาท
131 Modified proximal point algorithms
for solving constrainedminimization
and fixed point problems in complete
CAT(0) spaces
1. ผศ.ดร.วิฑูรย์ รัตนา
2. ผศ.ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ
Mediterranean Journal of Mathematics ปีที่ 2018 ฉบับที่ 15 ปี 2018 หน้า 1-20
Scopus
Q2
คนละ
10,000 บาท
จ่ายเฉพาะ
อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม
132 การประเมินค่าตัวประกอบปรับผล
ตอบสนองของอาคารพาณิชย์
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น
อ.เอกนรา จันดา วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่(Volume) 28 ฉบับที่ (Number) 2
เดือน (month) เมษายน-มิถุนายน ปี (Year) 2561 หน้า (Page) 273-284
TCI
กลุ่มที่ 1
 
-
5,000 บาท
133 อนาคตภาพของการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐในภูมิภาคตะวันตก
ผศ.ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล วารสารสาระคาม ปีที่ (Volume) 9 ฉบับที่ (Number) 1 เดือน (month) มกราคม – มิถุนายน ปี (Year) 2561 หน้า (Page) 23 - 38
TCI
กลุ่มที่ 2
 
-
3,000 บาท
25 กรกฎาคม 2561
134 การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ
โดยเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ และบรรจุภัณฑ์
การค้าปลีก สำหรับส้มโอในจังหวัดนครปฐม
1. อ.สมพล สุขเจริญพงษ์
2. อ.ดร .เดช ธรรมศิริ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม -
มิถุนายน 2561 หน้า 67-78
TCI
กลุ่มที่ 2
 
-
คนละ
1,500 บา ท
22 สิงหาคม 2561
135 ศักยภาพการผลิตการตลาดปลาสวยงาม
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อ.สมพล สุขเจริญพงษ์
อ.ดร .กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่
อ.ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
Veridian E-Journal, Silpakorn University
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม
ปี 2560 หน้า 2426 –2443
TCI
กลุ่มที่ 1
 
-
คนละ
1,666 บาท
22 สิงหาคม 2561
136 Numerical investigation of sustainable
groundwater yields for the Wiang
Pa Pao aquifer system in northern Thailand
ผศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย วารสาร Songklanakarin J. Sci. Technol. ปีที่ (Volume) 40 ฉบับที่ (Number) 3 เดือน (month) May - Jun ปี (Year) 2018 หน้า (Page) 577-587
Scopus
Q2
10,000
22 สิงหาคม 2561
137 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
อ.จิตรภณ สุนทร วารสาร วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpak orn University ปีที่
(Volume) 11 ฉบับที่ (Number) 2 เดือน
(month) พฤษภาคม-สิงหาคม ปี (Year) 2561 หน้า (Page) 82 -91
TCI
กลุ่มที่ 1
 
-
5,000
27 กันยายน 2561
138 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ร่วมกับแผนที่ออนไลน์สำหรับ
จัดเก็บข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อ.ดร.นพดล ผู้มีจรรยา วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่(Volume) 17 ฉบับที่ (Number) 1 เดือน(month) มกราคม-เมษายน ปี (Year) 2561 หน้า (Page) 175-183
TCI
กลุ่ม 1
 
-
5,000
27 กันยายน 2561
139 ผลการใช้รูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่องส้มโอมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ที่มีต่อความรู้ความสามารถและเจตคติ
ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
ผศ.ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย วิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปีที่ (Volume) 8 ฉบับที่ (Number) 1 เดือน (month) มกราคม ปี (Year) 2018 หน้า (Page)
231-241
TCI
กลุ่ม 1
 
5,000
27 กันยายน 2561
140 การพัฒนาสัมพันธภาพวัยรุ่นและ
ผู้สูงอายุในครอบครัวของชุมชนโพรงมะเดื่อ
ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area
Based Development Research Journal) ปีที่ (Volume) 8 ฉบับที่ (Number) 1 เดือน(month) มกราคม-มีนาคม ปี (Year) 2559
หน้า (Page) 100-115
TCI
กลุ่มที่ 2
 
-
1,500
26 ตุลาคม 2561
141 สัมพันธภาพในครอบครัวในการส่งเสริม
การดูแลตนเอง เพื่อควบคุมระดับนํ้าตาล
ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม
นํ้าตาลไม่ได้
ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ (Volume) 23 ฉบับที่(Number) 2 เดือน (month) กรกฎาคม-ธันวาคม ปี (Year) 2559 หน้า (Page) 31-50
TCI
กลุ่ม 1
5,000
26 ตุลาคม 2561
142 ประสบการณ์การใช้สารเคมีของเกษตรกร
ชาวสวน ส้มโอจังหวัดนครปฐม
ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่(Volume) 13 ฉบับที่(Number) 1 เดือน(month)มกราคม-
เมษายน ปี (Year) 2561 หน้า (Page)
199-209
TCI
กลุ่มที่ 2
 
-
3,000
26 ตุลาคม 2561
143 ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน
พื้นที่จังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 1
ในบริบท ประชาคมอาเซียน
ผศ.ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ (Volume) 37 ฉบับที่ (Number) 4 เดือน (month) กรกฎาคม - สิงหาคม ปี (Year) 2561 หน้า (Page)
78 – 87
TCI
กลุ่มที่ 2
 
-
3,000
26 ตุลาคม 2561
144 Relationships between accounting
practices and financial strengths
of SMEs: reflections from financial
and accounting experts
ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์ วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย Journal of Thai Interdisciplinary Research ปีที่ (Volum e) 13 ฉบับที่ (Number) 3 ประจำ
เดือน (month) May-June ปี (Year) 2018
หน้า 36 - 40
ACI
 
-
10,000
26 ตุลาคม 2561
145 ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีกับความเข้มแข็งทางการเงิน :
กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่(Volume)12 ฉบับที่ (Num ber) 29 เดือน (month) กันยายน – ธันวาคม ปี (Year)2561
TCI
กลุ่ม 1
5,000
26 ตุลาคม 2561
146 IRCG inversion of buried electrode
resistivity data From an electrically
conducting layered medium
ผศ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา วารสาร Journal of Information and Optimization Sciences
ปีที่ (Volume) 39
ฉบับที่ (Number) 6 เดือน (month) - ปี (Year) 2018 หน้า (Page) 1373 - 1385
MathSciNet
 
-
10,000
22 พฤศจิกายน 2561
147 การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นภาษาอังกฤษ
โดยการบูรณาการกับรายวิชาวิธีสอน
และวิธีวิจัยของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ
รศ.ดร.วิไลรัตน์  คีรินทร์
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2561 หน้า 13 - 25
TCI
กลุ่มที่ 1
 
-
5,000
22 พฤศจิกายน 2561
148 Preparation of aluminum doped
zinc oxide targets and RF magnetron
sputter thin films with various aluminum
doping concentrations
1. ผศ.ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
2. ผศ.ดร.รัฐพล รังกุพันธุ์
3. ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์
Songklanakarin Journal of Science and Technology ปีที่ (Volume) 40 ฉบับที่ 4เดือน (month) July-August ปี (Year) 2018 หน้า (Page) 824-830
SJR
Q2.
30,000
22 พฤศจิกายน 2561
149 รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อการพัฒนาจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่เชื่อมโยง
1. ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
2. พิมพ์ชนก  มูลมิตร์
วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่(Volume) 20 ฉบับพิเศษ (กันยายน-ตุลาคม 2561) หน้า (Page) 133-145
TCI
กลุ่ม 1
 
-
5,000
22 พฤศจิกายน 2561
150 แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ผศ.ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล วารสาร สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปีที่ (Volume) 18 ฉบับที่ (Number) 2 เดือน (month) กรกฎาคม - ธันวาคม ปี (Year) 2561 หน้า (Page) 95 - 114
TCI
กลุ่มที่ 2
 
-
3,000
22 พฤศจิกายน 2561