ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พันธุ์พืช

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2527

จำนวนพันธุกรรมพืช

รายละเอียด

23

จำนวนหมู่บ้าน

รายละเอียด

5

จำนวนตำบล

รายละเอียด

3

จำนวนอำเภอ

รายละเอียด

แสดงข้อมูลจำนวนตำบล

ลำดับ
ตำบล/แขวง
1
ดอนยายหอม
2
ทุ่งขวาง
3
ลำเหย
4
หนองปากโลง
5
โพรงมะเดื่อ