ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พันธุ์พืช

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2527

จำนวนพันธุกรรมพืช

รายละเอียด

23

จำนวนหมู่บ้าน

รายละเอียด

5

จำนวนตำบล

รายละเอียด

3

จำนวนอำเภอ

รายละเอียด

แสดงข้อมูลจำนวนอำเภอ

ลำดับ
อำเภอ/เขต
1
กำแพงแสน
2
ดอนตูม
3
เมือง