ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พันธุ์พืช

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2527

จำนวนพันธุกรรมพืช

รายละเอียด

23

จำนวนหมู่บ้าน

รายละเอียด

5

จำนวนตำบล

รายละเอียด

3

จำนวนอำเภอ

รายละเอียด

แสดงข้อมูลจำนวนพันธุกรรมพืช

ลำดับ
ชื่อพืช
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
ละติจูด
ลองจิจูด
แสดงรายละเอียดทั้งหมด