ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พันธุ์พืช

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2527

จำนวนพันธุกรรมพืช

รายละเอียด

23

จำนวนหมู่บ้าน

รายละเอียด

5

จำนวนตำบล

รายละเอียด

3

จำนวนอำเภอ

รายละเอียด

กรองข้อมูล


แสดงแผนที่ทางภูมิศาสตร์