ระบบบริหารจัดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม