กลุ่มสาขาบทความ
1) ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
2) วิทยาศาสตร์กายภาพ
3) คณิตศาสตร์และสถิติ
4) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร
6) คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
7) การพยาบาลและการสาธารณสุขที่ทันสมัยในยุคปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพสังคม
8) บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
9) นิเทศศาสตร์
10) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11) รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์
12) อาเซียนศึกษา และการระหว่างประเทศ
13) ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
14) การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ
15) บริหารการศึกษา
16) หลักสูตรและการสอน
17) วิจัยการศึกษาและงานประจำสู่งานวิจัย (R to R)
18) การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
19) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น