งานบริการวิชาการและโครงการพระราชดำริ งานบริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพ
 
Demo2 third
Inter-Conference
 
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
เงื่อนไข
คำค้น
 
  คู่มือนักวิจัย
  คู่มืองานบริการวิชาการ
  คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย
  คู่มือทรัพย์สินทางปัญญา
  คู่มือการขอค่าตีพิมพ์ในวารสาร
  คู่มือการขอทุนไปนำเสนอบทความ
  คู่มือการจัดการความรู้ (KM)
  คู่มือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  คู่มือปฐมนิเทศนักวิจัย ประจำปี 2556
  วิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนา2013
  การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ
 
แบบฟอร์มต่างๆ
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย
ull paper NPRU 5
 
  สิถิติการให้ทุนวิจัย
  สถิติการบริการวิชาการ
 
  จำนวนผู้เข้าชม : 47157
  สถิติการเข้าใช้งาน
  แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เว็บ
 
 
ประวัติ ปรัชญา/พันธกิจ ผู้บริหารและบุคลากร แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างการทำงาน ติดต่อเรา
 
   
   
ข่าวประกาศทุน (ย้อนหลัง)
  การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาสนับสนุน [26/07/2556]
  ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุน [29/04/2556]
  การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พิจารณาสนับสนุน [10/04/2556]
  ประกาศรับทุนกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศ (เพิ่มเติม) [23/11/2555]
  ประกาศรับทุนบูรณาการ (เพิ่มเติม) [23/11/2555]
  ประกาศรับทุนบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ [20/07/2555]
  ประกาศรับทุนวิจัยสู่ความเป็นเลิศ [20/07/2555]
  ประกาศรับทุน R to R [20/07/2555]
 
คำสั่งแต่งตั้ง
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา [10/06/2556]
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย [20/03/2555]
  แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ [20/11/2554]
  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการวิจัย [26/10/2554]
  แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย [14/02/2553]
 
NPRU Conference
 


   
   
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #1
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #1
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #1
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #1
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #1
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #1
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #1
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #1
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #1
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #1
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #2
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #2
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #2
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #2
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #2
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #2
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #2
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #2
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #2
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #2
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #3
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #3
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #3
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #3
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #3
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #3
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #3
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #3
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #3
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #3
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #4
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #4
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #4
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #4
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #4
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #4
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #4
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #4
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #4
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #4
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #4
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #5
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #5
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #5
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #5
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #5
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #5
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #5
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #5
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #5
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #5
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #5
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #6
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #6
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #6
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #6
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #6
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #6
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #6
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #6
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #6
ปฐมนิเทศน์นักวิจัย 2556 #6
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Research and Development Institute, Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000