การพิจารณาค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 

ประกาศฯ หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
บันทึกขอพิจารณา
ใบคำขอรับการพิจารณา
 

หน้าหลัก
   
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000