Download
 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 2560
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
แบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการ
แบบฟอร์มโครงการวิจัย
Form of Memorandum for Thesis Proposal
บันทึกข้อความรูปแบบสำหรับโครงร่างวิทยานิพนธ์
แบบตรวจสอบเอกสารที่เสนอประกอบการพิจารณา (ฉบับแก้ไข)
แบบรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบบันทึกการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
แบบบันทึกการร้องเรียนของอาสาสมัครวิจัย
แบบรายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด
Serious Adverse Event (SAE) Report
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง หรือเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ
แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย
ใบคำร้องขอค้นเอกสาร/ โครงการวิจัย
Memorandum for Research
บันทึกข้อความรูปแบบสำหรับโครงการวิจัย
Correction Detail as Recommend from The Ethics Sub-Committee for Research Involving Human and Animal Subjects
ตารางรายเอียดที่แก้ไขตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์
ใบคำร้องขอทำสำเนาเอกสาร/โครงการวิจัย
Application Form for Ethics Review
ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
Report of Ending Project
แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย
Participant Information Sheet
ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย
Informed Consent Form
หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
Informed Consent Form For parent or guardian
หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับผู้ปกครอง และผู้อยู่ในปกครอง
ตัวอย่างตราลงรับเอกสาร
แบบบันทึกความเห็นการพิจารณาแบบปกติ
แบบประเมินของอนุกรรมการผู้ทบทวนหลัก (Reviewer's Assessment Form)
แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)ประกอบการเสนอขอรับรองจริยธรรมในมนุษย์และสัตว์
 
 
 

หน้าหลัก
   
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000